Articolele sunt publicate in
limbile romana si engleza

❯❯ Locul și rolul expertului sudor în proiectarea și execuția construcțiilor din oțel sudate; conexiunea interdisciplinară între arhitect, proiectant și expertul sudor

R. Băncilă, A. Feier, E. Petzek

Apariția unor materiale noi, eficiente, a unor procedee de sudare inovative, complexitatea noilor standarde europenedin domeniul sudării, cerințele ridicate referitoare la calitatea îmbinărilor sudate, concomitent cu asigurareasiguranței acestora în exploatare, formele estetice tot mai deosebite, presiunea termenelor scurte de execuție conducla necesitatea abordării multidisciplinare a domeniului sudării, precum și a reevaluării învățământului înaceastă direcție. La ora actuală colaborarea între arhitect, proiectantul de construcții metalice sudate și inginerulsudor este esențială.

Lucrarea își propune dezbaterea problemelor enunțate și stabilirea unor recomandări cu caracter general în domeniulconcepției si execuției construcțiilor metalice sudate, precum si al învățământului din domeniul sudării.

❯ Calitatea produselor metalice sudate pentruconstrucții – Dezvoltări recente ale standardelordin seria EN 1090
P. Țenchea

Se prezintă sintetic stadiul și tendințele standardizării europene, în special din cadrul CEN/TC 135, referitoarela execuția structurilor de oțel și structurilor de aluminiu. Această activitate este strict corelată cu cerințeleRegulamentului (UE) nr. 305/2011, de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselorpentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

Concluziile evidențiază dezvoltarea preocupărilor pentru standardizare în acest domeniu și accentuează necesitatea de a revizui/armoniza unelereglementări tehnice românești.

❯ Instalație mobilă pentru sudarea șinelor de caleferată, folosind procedeul de sudare electricăprin presiune cap la cap prin topire intermediară
C. Miklosi

Scopul acestui articol este de a arăta unele rezultateobţinute În ţară la sudarea şinelor cu procedeulde sudare electrică prin presiune cap la cap, cutopire intermediară, utilizând o instalaţie mobilă deconstrucţie românească.

ASOCIATIA INFORMEAZA

• Adunarea Anuală a IIW, Bratislava (Slovacia),7-12 iulie 2019
• Calendarul manifestărilor științifice 2019
• Curs pentru calificarea de proiectantinternaţional de structuri sudate
• Consiliul Director al ASR 2019-2021
• Personale
• Acord de colaborare ASR – Universitatea Tehnicăa Moldovei
• Conferința ASR „Sudura 2019”, Craiova(România), 11-12 aprilie 2019
• Seminar: Coordonarea sudării și a procedeelorconexe; Noul standard EN ISO 14731:2019 referitorla sarcinile și responsabilitățile personaluluide coordonare a sudării
• Seminar: Sudarea în construcții – Noul standardSR EN 1090-2:2018 referitor la cerințele tehnicepentru execuția structurilor din oțel
• Seminar: Calificarea personalului de execuțiepentru sudare și procedee conexe
• Seminar: Specificația și calificarea procedurilorde sudare a metalelor