NOUTĂȚI ASRÎn data de 24.04.2019 a avut loc şedinţa de constituire a Sucursalei ASR Chişinău. Sediul sucursalei este la Universitatea Tehnica a Moldovei din Chişinău.

Cea de a 17-a sucursală a ASR cuprinde 14 membri, dintre care 5 persoane juridice (Universitatea Tehnică a Moldovei, FABBRI – INOX Î.M Chişinău, Polimer Gaz Construcţii SRL Chişinău , ICS ACSEAL Gaz SRL Chişinău şi Şcoala Profesională nr.6 Chişinău) şi 9 persoane fizice.

A fost aleasă conducerea Sucursalei ASR Chişinău formată din Rodion Ciupercă, preşedinte, Dumitru Bodeanu – vicepreşedinte, Dinu Cernobrovciuc şi Cătălin Antonean- membri.

O primă acţiune care urmează să fie realizată de Sucursala ASR Chişinău este promovarea în mediul industrial din Republica Moldova a sistemului internaţional de calificare a personalului în domeniul sudării şi organizarea la Universitatea Tehnică a Moldovei a unei locaţii pentru cursul de inginer sudor internaţional/european care va fi organizat de Centrul de formare al ASR in această toamnă.   

În perioada 10 -12.04 2019 au avut loc la Universitatea Craiova o serie de acțiuni ale ASR si anume: Adunarea generală a ASR, Conferința „Sudura 2019”, concursurile profesionale ale ASR “Tineretul creează” și „Tineretul sudează”, atelierul pentru studenți ”Viziune și creație”, ședința Consiliului Director al ASR, întâlnirea anuală a președinților sucursalelor ASR, ședința Comitetului de Direcție al ASR CertPers și ședința Colegiului de redacție al revistei „Sudura”.

La aceste acțiuni, organizate de ASR prin Sucursala ASR Craiova în parteneriat cu Universitatea din Craiova, au participat peste 90 persoane, inclusiv o delegație din Republica Moldova.   

La Adunarea Generală a ASR a fost analizată activitatea ASR din anul 2018 și s-au aprobat bilanțul pe anul 2018, programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Totodată, au fost acordate următoarele premii ale ASR:
- Diploma de „Membru de onoare al ASR”- domnului prof. V. Micloși (București)
- ”Medalia „Acad C. Mikloși” – domnului Constantin Popeci (Craiova)
- Placheta de onoare „Dr. Clara Boarnă”- domnului Șerban Panaitescu (Timișoara)
- Diploma de onoare ASR - sucursalelor ASR Timișoara și Buzău pentru organizarea conferințelor ASR din 2018.

  • 1   

Locul și rolul expertului sudor în proiectarea și execuția construcțiilor din oțel sudate; conexiunea interdisciplinară între arhitect, proiectant și expertul sudor
R. Băncilă, A. Feier, E. Petzek
Apariția unor materiale noi, eficiente, a unor procedee de sudare inovative, complexitatea noilor standarde europenedin domeniul sudării, cerințele ridicate referitoare la calitatea îmbinărilor sudate, concomitent cu asigurareasiguranței acestora în exploatare, formele estetice tot mai deosebite, presiunea termenelor scurte de execuție conducla necesitatea abordării multidisciplinare a domeniului sudării, precum și a reevaluării învățământului înaceastă direcție. La ora actuală colaborarea între arhitect, proiectantul de construcții metalice sudate și inginerulsudor este esențială.
Lucrarea își propune dezbaterea problemelor enunțate și stabilirea unor recomandări cu caracter general în domeniulconcepției si execuției construcțiilor metalice sudate, precum si al învățământului din domeniul sudării.


Calitatea produselor metalice sudate pentruconstrucții - Dezvoltări recente ale standardelordin seria EN 1090
P. Țenchea
Se prezintă sintetic stadiul și tendințele standardizării europene, în special din cadrul CEN/TC 135, referitoarela execuția structurilor de oțel și structurilor de aluminiu. Această activitate este strict corelată cu cerințeleRegulamentului (UE) nr. 305/2011, de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselorpentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.
Concluziile evidențiază dezvoltarea preocupărilor pentru standardizare în acest domeniu și accentuează necesitatea de a revizui/armoniza unelereglementări tehnice românești.


Instalație mobilă pentru sudarea șinelor de caleferată, folosind procedeul de sudare electricăprin presiune cap la cap prin topire intermediară
C. Mikloși
Scopul acestui articol este de a arăta unele rezultateobţinute În ţară la sudarea şinelor cu procedeulde sudare electrică prin presiune cap la cap, cutopire intermediară, utilizÂnd o instalaţie mobilă deconstrucţie românească.

ASOCIAȚIA INFORMEAZĂ:
• Adunarea Anuală a IIW, Bratislava (Slovacia),7-12 iulie 2019
• Calendarul manifestărilor științifice 2019
• Curs pentru calificarea de proiectantinternaţional de structuri sudate
• Consiliul Director al ASR 2019-2021
• Personale
• Acord de colaborare ASR – Universitatea Tehnicăa Moldovei
• Conferința ASR „Sudura 2019”, Craiova(România), 11-12 aprilie 2019
• Seminar: Coordonarea sudării și a procedeelorconexe; Noul standard EN ISO • Seminar: Sudarea în construcții - Noul standardSR EN 1090-2:2018 referitor la cerințele tehnicepentru execuția structurilor din oțel
• Seminar: Calificarea personalului de execuțiepentru sudare și procedee conexe
• Seminar: Specificația și calificarea procedurilorde sudare a metalelor   

Cursuri pentru obtinerea calificarilor de Inginer sudor international / european, Tehnolog sudor international / european si Specialist sudor international / european (Martie 2019 - Mai 2019)

    

Additional information